Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

10/6/2019 15:32

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.Cán bộ bộ phận giao dịch “Một cửa”, “một cửa liên thông” của thị
 trấn Sơn Dương phục vụ nhân dân cả ngày thứ bảy hàng tuần. Ảnh: Trang Tâm

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ; Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các điểm giao dịch của bưu điện; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI phải đạt tối thiểu từ 50% trở lên số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ trong tổng số TTHC đã triển khai sử dụng DVBCCI.

Về việc thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho nhân viên bưu điện thực hiện: Giao các cơ quan, đơn vị nêu tại mục "kính gửi" tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp đảm bảo triển khai phù hợp với thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ động đề xuất, báo cáo với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI và biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tăng cường triển khai việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục