Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương

14/6/2019 10:31

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương.Trang Web của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông gồm: thủ tục hành chính cấp tỉnh (43 thủ tục) với các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, lĩnh vực bưu chính, lĩnh vực báo chí; thủ tục hành chính cấp huyện (2 thủ tục) thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát thanh.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương gồm: thủ tục hành chính cấp tỉnh (109 thủ tục) với các lĩnh vực xuất nhập khẩu, vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất, điện, công nghiệp nặng, dầu khí, xúc tiến thương mại, quản lý cạnh tranh, lưu thông hàng hóa trong nước, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khoa học công nghệ, giám định thương mại, thương mại quốc tế, năng lượng, công nghiệp địa phương; thủ tục hành chính cấp huyện (13 thủ tục) thuộc các lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp địa phương, lưu thông hàng hóa trong nước; thủ tục hành chính cấp xã (3 thủ tục) thuộc lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) Danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định này sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục