Công văn số 732/STC-QLCSG ngày 29/6/2018 của Sở Tài chính Tuyên Quang về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh

3/7/2018 14:19

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục