Sở Tài chính công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị CNTT do phát sinh được giao dự toán bổ sung của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

12/10/2018 8:52

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục