LỜI NÓI ĐẦU

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang biên soạn và phát hành cuốn "Niên giám Thống kê tỉnh Tuyên Quang năm 2016".

Cuốn sách này bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2013, 2014, 2015 sơ bộ năm 2016 của tỉnh Tuyên Quang. Cuốn niên giám năm 2016 được thiết kế theo Market niên giám cấp tỉnh do Vụ Thống kê Tổng hợp Tổng cục Thống kê quy định do vậy nhiều chỉ tiêu được bổ sung tuy nhiên nhiều chỉ tiêu các cuốn niên giám những năm trước có năm nay được loại bỏ. Các chỉ tiêu, số liệu được tính toán theo giá so sánh năm 2010; được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

Trong quá trình biên soạn, Ban Biên tập đã rà soát, điều chỉnh một số số liệu đã in trong các cuốn niên giám trước. Đề nghị quý độc giả thống nhất sử dụng số liệu trong cuốn Niên giám này.

Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã ủng hộ và có những ý kiến quý báu đối với cuốn Niên giám tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua.

Trong quá trình biên soạn tài liệu không tránh khỏi những sai sót, Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để nghiên cứu, bổ sung cho những lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang - Số 8, đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 823 523.

Email: tuyenquang@gso.gov.vn

Một số kí hiệu chuyên môn sử dụng trong Niên giám Thống kê:

(-) : Không có hiện tượng phát sinh

(...) : Có hiện tượng phát sinh nhưng không thu thập được

CỤC THỐNG KÊ TUYÊN QUANG


 

FOREWORDS

In order to meet the requirement of researching the socio-economic situation in province, Tuyenquang Statistics Office has compiled and published the book "Tuyenquang Statistical Yearbook 2016".

Its content includes the official data of the years 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 and Prel.2016. The Yearbook 2016 was designed by the provincial yearbook marquette regulates by the Intergrated Statistics Department, GSO; data and indicators were calculated conversion to the constant prices of 2010 and were collected, calculated according to the current regulation methods of Vietnam General Statistics Office. 

During compilation, the board of editors has checked up and revised some of the data in the yearbooks published in the previous years. Therefore, readers should use the data in this yearbook.

Mistake is unavoidable, Tuyenquang Statistics Office looks forward to receiving more support and comments from readers in order that Tuyenquang Statistics Yearbook satisfies best reader's requirements.

Please send all the comments to: Tuyenquang Statistics Office,

N. 8, 17/8 Road, Minh Xuan Precinct, Tuyenquang Town, Tuyenquang Province. Telephone number: 027.3822352.

Email: tuyenquang@gso.gov.vn

Some special signs use in the Yearbook:

(- ) No facts occurred.

(...) Facts occurred but no information

 

TUYENQUANG STATISTICS OFFICE