Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước

10/7/2019 14:23

Tuyenquang.gov.vn: UBDN tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang.Một dự án được xây dựng tại thành phố Tuyên Quang.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 755-TB/TU ngày 24/7/2018 và của Thường trực Tỉnh uỷ tại Văn bản số 2717-CV/TU ngày 08/3/2019; tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế nêu tại Thông báo số 755-TB/TU ngày 24/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kiến nghị, đề xuất sau cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Đoàn giám sát số 743 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quá trình giám sát tại địa phương, đơn vị. Thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các nhà đầu tư, đảm bảo dự án đầu tư phải theo đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương đầu tư và phù hợp với các quy hoạch có liên quan, không để chậm tiến độ, ngừng hoạt động, xây dựng không đúng quy hoạch, chuyển nhượng dự án trái phép. Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; không chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai và các quy định có liên quan.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch ngành, lĩnh vực đảm bảo tính khả thi cao, liên thông, đồng bộ và dài hạn, phù hợp với xu thế phát triển, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư ổn định, lâu dài. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 20 - 30% thời gian thực hiện so với quy định; thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Khi nhà đầu tư có những đề xuất, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh thì các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm trả lời và giải quyết theo thẩm quyền; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến đầy đủ, đúng thời hạn, rõ quan điểm (nhất trí hay không nhất trí) với cơ quan chủ trì. Thực hiện chặt chẽ quy trình quản lý từ khâu lựa chọn địa điểm, phê duyệt quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quản lý thi công xây dựng công trình; quản lý việc sử dụng tài nguyên, đất đai, đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ các dự án đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ theo quy định.

Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, không để xảy ra vi phạm trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, khu đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi… đảm bảo hiệu quả, tăng thu ngân sách cho Nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án của nhà đầu tư, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư, trong đó lưu ý: tuân thủ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành đã được phê duyệt và các quy định liên quan theo các quy định của pháp luật hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát, đề xuất UBND tỉnh danh mục các khu đất, quỹ đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo đúng các quy định của pháp luật đất đai, đầu tư, đấu thầu. Nắm chắc tình hình thực hiện các dự án, kịp thời báo cáo với UBND tỉnh hằng tháng, quý, 6 tháng, năm, trong lưu ý các nội dung: tiến độ thực hiện dự án; những vướng mắc của các Nhà đầu tư xuất phát từ quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; vướng mắc của nhà đầu tư từ nội tại của nhà đầu tư; về lao động, môi trường, phòng cháy chữa cháy,...; về đóng góp nguồn thu ngân sách trên địa bàn, các khoản thuế theo quy định của nhà nước. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất ban hành Quy định của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó lưu ý quy định cụ thể hồ sơ, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến trình tự, thủ tục về đầu tư, xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thành phố và các cơ quan khác có liên quan rà soát, kiểm tra diện tích đất đã giao cho các tổ chức thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để xử lý hoặc đề xuất xử lý các vi phạm trong sử dụng đất (sử dụng không đúng mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng, cho thuê lại...) theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc ký quỹ đầu tư trước khi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện công bố, công khai trên Công thông tin điện tử của tỉnh đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai; có ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai khi nhà đầu tư xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời với thẩm định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư và Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Đẩy mạnh tham mưu thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với tất cả những khu đất đủ điều kiện đấu giá theo quy định; lập danh mục các khu đất cần đưa ra đấu giá đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để xây dựng kế hoạch thực hiện.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc lập quy hoạch, công bố quy hoạch, quản lý quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố trong việc lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời xử lý, đề xuất xử lý các sai phạm trong xây dựng, sử dụng đất đai. Đề xuất hoặc có ý kiến tham gia để các ngành chủ trì đề xuất UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư chính xác, khắc phục tình trạng đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cục Thuế tỉnh theo dõi, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các nhà đầu tư, các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh; đồng gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với các dự án nằm trong khu công nghiệp) sau khi có quyết toán thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước các dự án hàng năm. Kiểm tra, xử lý, hoặc đề xuất xử lý các vi phạm trong việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thu đất, thuê mặt nước đối với các dự án.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, địa phương. Tổ chức thanh tra công vụ theo kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh các vi phạm trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các nhà đầu tư.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án trong khu công nghiệp theo phân cấp; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng và đảm bảo cảnh quan các khu công nghiệp, nhất là hệ thống xử lý chất thải, nước thải; tăng cường công tác quản lý hạ tầng khu công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các ngành trong công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp. Quản lý chặt chẽ lao động làm việc trong các doanh nghiệp, nhất là đối với lao động là người nước ngoài. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn hoạt động cho tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và có hình thức xử lý đối với những doanh nghiệp vi phạm quy định về vệ sinh môi trường.

UBND các huyện, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện về đầu tư tại địa phương đối với các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn; tích cực phối hợp Nhà đầu tư trong việc thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục về đất đai, môi trường, quy hoạch có liên quan đến dự án,... sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý; chủ động xử lý hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý, thu hồi đất đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư, đã được giao đất nhưng triển khai chậm, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường…, giúp nhân dân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng quy định của pháp luật.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục