Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí NGUYỄN VĂN SƠN
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Đồng chí PHẠM THỊ MINH XUÂN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Đồng chí TRIỆU KIM LONG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

 

Danh sách Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

I. Ban Kinh tế và Ngân sách:

1. Bà Khánh Thị Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

2. Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

3. Bà Hoàng Thu Lụa, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh

 

II. Ban Văn hóa - Xã hội:

1. Bà Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

2. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

3. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 

III. Ban Pháp chế:

1. Ông Ma Việt Dũng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

2. Bà Trần Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

IV. Ban Dân tộc:

1. Ông Lý Minh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

2. Bà Tăng Thị Dương, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

3. Bà Hoàng Thị Nụ, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

V. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh:

Ông Phạm Văn Loan, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND tỉnh.