UBND tỉnh chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

14/7/2019 9:59

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 03/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang đang được đầu tư với tổng nguồn
vốn 500 tỷ đồng. Sau khi các nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo
việc làm cho 2.300 lao động địa phương. Ảnh: Thành Công

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, quyết liệt thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Về nguyên tắc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 phải phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 phải đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, công khai, minh bạch, công bằng, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực.

Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 gồm: Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về tài chính, tín dụng, thương mại và giá cả; Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách và khơi thông các nguồn lực, tạo động lực cho phát triển; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ; Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Công tác đối ngoại, thông tin truyền thông; quốc phòng, an ninh.

Về nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 của các cơ quan, đơn vị, các địa phương trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.

Về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2020; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2020 và căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và các Nghị định khác hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung và tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022 của tỉnh, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022 của cấp mình theo đúng quy định tại Chỉ thị này và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cấp, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức tốt Chỉ thị này.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục