Tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh

9/4/2019 15:2

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.Người dân thôn Vĩnh Bảo, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) chăm sóc mía trồng
trên cánh đồng lớn diện tích 5 ha. Ảnh: Trần Liên

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-LTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019. Trong đó, tập trung: căn cứ Kế hoạch số 02/KH- UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch số 33/KH- UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 để xây dựng các nhiệm vụ cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kịch bản, phương án tăng trưởng của ngành, địa phương mình theo từng quý để chủ động thực hiện tạo động lực phát triển không chỉ cho năm 2019 và các năm tiếp theo. Triển khai thực hiện công văn số 838/UBND-KSTT ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện văn bản số 320/TTKSTT ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc Luật Quy hoạch và các văn bản liên quan; Nghị quyết của Chính phủ về Danh mục quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch chuyển tiếp theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ (quy hoạch sản phẩm).

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng của tỉnh (Cầu Tình Húc, tuyến đường dọc 2 bờ sông Lô...); phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2019; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ các dự án BT, BOT. Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 để đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.

Thực hiện tốt Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/25018 của Chính phủ về chương trình hành động cắt giảm chỉ phí cho doanh nghiệp; hoàn thiện Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 8 vào tháng 7/2019. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát  triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các sản phẩm công nghiệp có giá trị lớn. Đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp (các dự án thủy điện, dự án giầy da xuất khẩu...).

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyên động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh. Chuẩn bị nội dung có liên quan của tỉnh gửi cho Bộ, Ngành Trung ương để tổ chức các Hội nghị quốc gia tháo gỡ khó khăn, thúc đấy tăng trưởng.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email