Chỉ đạo tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày 12/12 UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Liên kết chuyên mục