Chỉ thị về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

13/4/2018 9:4

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn tỉnh, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị số 02/CT-UBND yêu cầu:Các đơn vị đang khẩn trương thi công xây dựng cầu Bình Ca bắc qua sông Lô.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân, ra sức thi đua phấn đấu thực hiên thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm ngèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua trọng tâm: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2016 - 2020 làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; 100% tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc đăng ký “Làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thực hiện tốt Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định.

Phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung vào việc thực hiện khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của tỉnh, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc thi đua thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2018, toàn tỉnh có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bê tông hóa 100 km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa 275 km kênh mương nội đồng; xây dựng 159 nhà văn hóa thôn bản.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp. Lực lượng vũ trang tỉnh phát động thi đua đến cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động đợt thi đua đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, các gương người tốt, việc tốt để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập, làm theo tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Về tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Đối với cấp tỉnh sẽ tổ chức kỷ niệm gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, kết hợp với gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua vào dịp Sinh nhật Bác (19/5/2018); thành tích của tập thể, cá nhân trong đợt thi đua được gắn với thành tích cả năm để bình xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email