Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản

13/4/2018 14:40

Tuyenquang.gov.vn: Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.Mô hình nuôi cá lồng của Công ty TNHH Long Giang trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.
Ảnh: Hải Hương.

Theo Quyết định, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4  thông qua ngày 21/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Để triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản nhằm mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thủy sản; xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

Kế hoạch hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy với các nội dung: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật ở địa phương: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật). Thời gian thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Các Bộ, ngành liên quan cũng tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản; tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản ở địa phương cơ quan chủ trì: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan; thời gian hoàn thành  tháng 9/2018.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý của địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra Quyết định cũng hướng dẫn cụ thể việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/4/2018.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email