Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

16/4/2018 10:38

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.Cán bộ, nhân viên Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ
 Tuyên Quang trao đổi nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Dương Cầm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1949/UBND-TC ngày 13/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Văn bản số 69/UBND-TH ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 448/TB-VPCP ngày 30/12/2016 của Văn phòng Chính phủ, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong quý II năm 2018, trong đó tập trung vào một số nội dung:

Về xây dựng các văn bản quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý; quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công. Quy định lộ trình tính đủ giá, phí để đơn vị sự nghiệp công thực hiện và hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách sử dụng dịch vụ sự nghiệp công.

Về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập các sở, ngành cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng phương án tự chủ, xác định phân loại đơn vị theo một trong bốn loại tự chủ theo quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và điều kiện thực tế của đơn vị. Xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên đối với đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; dự kiến phân loại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, có ý kiến.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh; thẩm định có ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung chỉ đạo tại điểm 1.2 Mục 1 Văn bản này. Đồng thời, định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp, gửi báo cáo về Bộ Tài chính đồng gửi UBND tỉnh trước ngày 31/3 của năm sau.
PV
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email