UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình về việc Đầu tư kinh phí để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm,...) xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

7/11/2018 10:18

Tuyenquang.gov.vn:

Trả lời:

Để đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm,...) trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo huyện Lâm Bình lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và huy động nguồn vốn ngân sách huyện,... để đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm,... tại xã Lăng Can, đáp ứng được cơ bản nhu cầu của nhân dân.

Riêng trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng 04 công trình giao thông, 02 công trình nhà lớp học, 01 công trình thủy lợi để đảm bảo xã Lăng Can đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình rà soát, kiểm tra, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, dự án cấp thiết trên địa bàn.
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục