Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

9/7/2018 13:39

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND công bố danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Bộ phận một cửa của Văn phòng đăng ký đất đai thành
 phố Tuyên Quang giải quyết yêu cầu của nhân dân. Ảnh: Thanh Phúc.

Theo đó, danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất); Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận; Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở; Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Danh mục và nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 2677/QĐ-BTP ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 09 thủ tục ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn và trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, bãi bỏ Mục D (lĩnh vực giao dịch bảo đảm), Phần II (lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường) Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email