Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

30/11/2018 14:57

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 26/06/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 772/QĐ-TTg về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với thời gia thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030…
Để thực hiện tốt nội dung này, BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số, nhà ở tỉnh Tuyên Quang và Cục  Thống kê tỉnh Tuyên Quang đăng tải toàn văn các văn bản liên quan của Chính phủ, của UBND tỉnh Tuyên Quang. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
 


+ Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0h ngày 1/4/2019

+ Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

+ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 04/09/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

+ Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/11/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

+ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 09/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tuyên Quang về triển khai công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

+ Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 25/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tuyên Quang về triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

+ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 06/08/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

+ Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 31/08/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

+ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 18/11/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Tổ hỗ trợ công nghệ và thiết lập đường dây nóng phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email