Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

17/1/2019 13:57

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôn thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh.Hội viên phụ nữ xã Nhân Mục (Hàm Yên) vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn Đồng Tàn.
Ảnh: Lý Thịnh

 
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 đề ra mục tiêu năm 2019 tỉnh Tuyên Quang phấn đấu có thêm 05 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, gồm các xã: Hồng Thái (Na Hang), Tân Thịnh (Chiêm Hóa), Thái Bình (Yên Sơn), Cấp Tiến và Vĩnh Lợi (Sơn Dương). Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 30 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh lên 14 tiêu chí/xã.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với 9 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện kế hoạch năm 2019 về xây dựng kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên; Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, xây dựng dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản; Các sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 (đảm bảo hết năm 2019 nâng số tiêu chí bình quân trên địa bàn tỉnh lên trên 14 tiêu chí/xã); Rà soát, xác định kế hoạch vốn; tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với 05 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và 02 xã lựa chọn chỉ đạo xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2019; UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn; Phân bổ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình năm 2019 từ ngân sách Trung ương; Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành và trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã và thôn, bản; Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương, của tỉnh.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch được giao, và đặc biệt phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực của người dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục