Tiếp tục nâng cao chất lượng, hình thức cung cấp thông tin thực hiện thủ tục hành chính

25/2/2019 9:22

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn về tiếp tục nâng cao chất lượng, hình thức cung cấp thông tin thực hiện thủ tục hành chính.Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) ở các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu ngay sau khi nhận được các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh chỉ đạo thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại Bộ phận Một cửa, gồm: Danh mục từng TTHC và Nội dung cụ thể của từng TTHC. Cách thức niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Đồng thời, đăng tải đầy đủ TTHC (gồm: Danh mục từng TTHC và Nội dung cụ thể của từng TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị (ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện và xã) trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời, cung cấp đầy đủ cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Việc đăng tải của Sở Thông tin và Truyền thông phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, dễ tìm hiểu, tra cứu các thông tin về TTHC. Phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp đầy đủ TTHC (gồm: Danh mục từng TTHC và Nội dung cụ thể của từng TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị (ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện và xã) để đảm bảo việc niêm yết công khai TTHC của các cấp chính quyền được kịp thời, đầy đủ tại các điểm giao dịch của Bưu điện.  

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện niêm yết công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố tại Bộ phận Một cửa, gồm: Danh mục từng TTHC và Nội dung cụ thể của từng TTHC. Đăng tải đầy đủ TTHC (gồm: Danh mục từng TTHC và Nội dung cụ thể của từng TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước (gồm: cấp huyện và cấp xã) trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện, thành phố. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kịp thời UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn tại Bộ phận Một cửa, gồm: Danh mục từng TTHC và Nội dung cụ thể của từng TTHC.
PV
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email