Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh

25/2/2019 9:5

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch Triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo có ý thức làm chủ và trách nhiệm công dân.
 


Dạy học theo mô hình VNEN, hướng tới sự chủ động của học
 sinh tại trường Tiểu học Bình Thuận (TP Tuyên Quang). Ảnh: Huy Hoàng

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn 2018-2020: 100% trường học xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học theo hướng dẫn và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Giai đoạn 2021-2025: 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Kế hoạch được thực hiện với 5 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử…

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trường học trên địa tỉnh bàn xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học và kế hoạch thực hiện trường học xanh, sạch, đẹp theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuyên truyền về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trong trường học, trong gia đình học sinh gắn với thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục về đạo đức nhà giáo; xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong trường học. Hằng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Phối hợp với Tỉnh đoàn và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là vào các dịp nghỉ hè, Lễ, Tết. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình trong thực hiện ứng xử văn hóa trong trường học trên trang thông tin của ngành. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn trong thực hiện ứng xử văn hóa trong các trường học.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền về ứng xử văn hóa trong trường học; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa theo khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2018-2019. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện văn hóa ứng xử đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp. Phối hợp với các sở, ban, ngành, liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung về giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020"; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước và các đề án khác.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử trong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chống tác động tiêu cực của mạng Internet, trò chơi trực tuyến đến học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông. Quản lý chặt chẽ nội dung các văn hóa phẩm, báo chí, Internet và các chương trình phát thanh, truyền hình. Quản lý chặt chẽ hoạt động, các không gian mạng, các trang mạng xã hội có liên quan đến văn hóa trong trường học. Kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp người Việt Nam. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong học sinh, sinh viên tại cộng đồng. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thành phố tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử của học sinh, sinh viên và gia đình, dòng họ tại khu dân cư.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục. Phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong các nhà trường; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện văn hóa ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tỉnh đoàn Tuyên Quang chủ trì triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội để thực hiện xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; gắn với các mô hình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống; đồng thời nhân rộng mô hình trên tại các huyện, thành phố, phối kết hợp với các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Lồng ghép nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học vào hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu nhi tỉnh, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè, đảm bảo cho học sinh có các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh.

Trường Đại học Tân Trào chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung chuyên đề, tài liệu, tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn huyện, thành phố. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, gia đình học sinh, sinh viên tại địa phương; bồi dưỡng cán bộ về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là vào các dịp nghỉ hè, Lễ, Tết. Chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm chính về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học, để không ảnh hưởng xấu đến văn hóa ứng xử trong trường học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trong hệ thống bản tin, hệ thống thông tin của hệ thống các trường học tại địa phương và phát thanh truyền hình trong hệ thống thông tin cơ sở. Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục tại địa phương. Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra; đánh giá các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc: Tuyên truyền, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; quản lý, giáo dục học sinh về phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực  học đường.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email