Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2019

4/3/2019 15:28

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2019.Cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Thổ Bình (Lâm Bình) hướng
dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Ngọc Hưng

Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2019  nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ công tác tư pháp đã được xác định trong Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp), Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Chương trình được thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; chú trọng việc xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh và theo phân công, phân cấp của Trung ương; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của văn bản quy pháp luật, chú trọng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các giải pháp khắc phục việc ban hành văn bản trái pháp luật; Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và ý nghĩa tuân thủ, chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội; Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường quản lý nhà nước kết hợp với phát huy vai trò của Hội Công chứng viên, bảo đảm hoạt động của tổ chức này được nền nếp, tuân thủ pháp luật; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp; Phát huy vai trò của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp; Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính...

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu trình UBND tỉnh, các Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các Chương trình, Kế hoạch, Đề án theo từng chuyên đề, lĩnh vực theo quy định và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm ban hành kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình này.
PV
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email