Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính

5/3/2019 9:40

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có Quyết định số 52/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.Cán bộ thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) hướng dẫn người dân đăng ký hồ sơ TTHC trực tuyến. Ảnh: Thanh Phúc

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính để đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị). Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính. Căn cứ Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và tình hình thực tế địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Hằng năm tổ chức triển khai xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (trừ Văn phòng UBND tỉnh); cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, Bộ chỉ số gồm 2 phụ lục: Phục lục 1 bao gồm chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh. Phụ lục 2 bao gồm chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với UBND các huyện, thành phố. Bộ chỉ số đánh giá được cấu trúc gồm: 8 lĩnh vực đánh giá, cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính. Tác động của cải cách hành chính đến công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, cá nhân.

Thang điểm đánh giá của Bộ Chỉ số là 100, trong đó, đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh: Điểm đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính là 70/100; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 30 điểm. Đối với UBND các huyện, thành phố: Điểm đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính là 76,5/100; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 23,5 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2.

Về phương pháp đánh giá, có 2 phương pháp đánh giá gồm: Tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị.Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Điểm các cơ quan, đơn vị tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” của Phụ lục 1, Phụ lục 2; Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá phải giải trình và cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng; trường hợp tiêu chí nào tự đánh giá mà không có giải trình hoặc tài liệu kiểm chứng thì không được điểm tại tiêu chí đó.  Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị.

Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được xác định với các nội dung tại Phụ lục 1, Phụ lục 2. Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí của Bộ chỉ số. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Điều tra XHH” của Phụ lục 1, Phụ lục 2.

Về xác định Chỉ số cải cách hành chính và xếp hạng, tổng hợp điểm do Sở Nội vụ thẩm định và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”. Chỉ số hành chính của các cơ quan, đơn vị được xác định bằng tổng điểm đạt được (điểm tự đánh giá và điểm điều tra xã hội học) với tổng điểm tối đa (100 điểm). Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị được thể hiện ở dòng cuối cùng của Phụ lục 1, Phụ lục 2. Xếp hạng đối với các cơ quan, đơn vị từ cao xuống thấp theo chỉ số cải cách hành chính đạt được.

UBDN tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính hằng năm (gồm: thời gian thực hiện tự đánh giá; báo cáo tự chấm điểm; thuyết minh, giải trình tài liệu kiểm chứng); Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Bộ câu hỏi điều tra xã hội học và tổ chức điều tra; Tham mưu với UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm thực hiện cải cách hành chính theo Bộ Chỉ số; Tổng hợp kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh công bố; Lập dự toán kinh phí xác định Chỉ số cải cách hành chính hằng năm; kinh phí duy trì và nâng cấp Phần mềm quản lý chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nội dung của Bộ chỉ số cải cách hành chính khi có sự thay đổi, trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định hiện hành và thực tế địa phương; Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chấm điểm trên Phần mềm. Hằng năm, kịp thời cập nhật, sửa đổi và nâng cấp Phần mềm quản lý chấm điểm. Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email