Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

6/3/2019 10:5

Tuyenquang.gov.vn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch số 23/KH-SNN về tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019.

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019 nhằm tạo miễn dịch chủ động đối với dịch bệnh, đảm bảo cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Nâng cao nhận thức cho nguôi chăn nuôi gia súc, gia cầm, cán bộ chính quyền các cấp và các ngành có liên quan về công tác phòng bệnh cho vật nuôi theo quy định của Luật Thú y.
 


Cán bộ thú y xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) tiêm phòng cho đàn trâu của các hộ dân thôn Xá Ngoại.
Ảnh: Đoàn Thư

Việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm khẩn trương của các cấp, các ngành và trách nhiệm của toàn dân, huy động toàn dân hưởng ứng, thực hiện tiêm phòng. Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc gia cầm trong diện phải tiêm phòng; đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật. Tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng gia súc, gia cầm, đảm bảo kỹ thuật và an toàn cho người trực tiêp tham gia.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh và ý nghĩa của việc tiêm phòng để người dân chủ động thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo tiêm phòng đúng thời gian, đảm bảo đáp ứng miễn dịch, an toàn cho vật nuôi. Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin phải đạt theo kế hoạch đã xây dựng. Thực hiện thanh quyết toán vắc xin theo đúng thực tế và các quy định của nhà nước và của tỉnh.

Theo đó, các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng bao gồm: Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng và bệnh Tụ huyết trùng cho trâu, bò. Tiêm phòng bệnh Dịch tả lợn, bệnh Tụ huyết trùng lợn; Lợn nái, Lợn đực giống tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng. Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng cho đàn dê. Tiêm phòng bệnh Niu - cát - xon, bệnh Cúm gia cầm cho đàn gà. Đối với đàn vịt: Tiêm phòng bệnh Dịch tả vịt, bệnh Cúm gia cầm; đàn chó, mèo: Tiêm phòng bệnh Dại.

Thời gian tổ chức tiêm phòng 02 vụ chính trong năm gồm: Vụ Xuân - Hè (tháng 3,4), vụ Thu - Đông (tháng 9,10). Tổ chức “Tháng cao điểm” thực hiện tiêm phòng để tập trung chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất: Vụ Xuân - Hè: Từ 15/3 đến 15/4, Vụ Thu - Đông: Từ 15/9 đến 15/10. Thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt chính và số gia súc, gia cầm mới phát sinh thuộc đối tượng phải tiêm phòng, tổ chức triển khai tiêm phòng trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tiêm phòng trên địa bàn huyện, thành phố; kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm phòng cấp huyện, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và có giải pháp triển khai tiêm phòng hoàn thành kế hoạch, tổ chức tháng cao điểm để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tiêm phòng vụ Xuân - Hè (từ 15/3 đên 15/4/2019), vụ Thu Đông (từ 15/9 đến 15/10/2019). Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục Pháp luật về Chăn nuôi và Thú y và chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động Chăn nuôi và Thú y; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm Pháp luật về Chăn nuôi và Thú y theo thẩm quyền. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập trung tố chức tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể nhân dân, để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; cơ chế hỗ trợ tiêm phòng của tỉnh và tự giác, chủ động chấp hành; thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác tiêm phòng, quản lý, sử dụng vắc xin, theo đúng quy định, xác nhận kết quả tiêm phòng trên địa bàn, chủ động tổ chức triển khai xử lý triệt để các tình huống phát sinh theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các xã, phưòng, thị trấn xây dựng kế hoạch tiêm phòng chi tiết đến từng thôn, xóm, bản, tổ nhân dân; huy động lực lượng và tô chức thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch. Kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm phòng cấp xã để trực tiếp chỉ đạo triển khai, kiểm tra và đôn đốc thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn. Tổ chức, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; có biện pháp xử lý các trường hợp không chấp hành theo thẩm quyền. Chỉ đạo trưởng các thôn, bản tổ chức họp dân, quán triệt Kế hoạch tiêm phòng, lịch tiêm phòng, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc tiêm phòng cho động vật; các loại bệnh phải tiêm phòng băt buộc và ký cam kết thực hiện tiêm phòng; tổ chức thực hiện tiêm phòng tại địa bàn được giao quản lý theo Kế hoạch; công khai kết quả tiêm phòng tại thôn, bản, tổ nhân dân để nhân dân kiểm tra; chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng trên phạm vi thôn, bản, tổ nhân dân. Yêu cầu Chủ vật nuôi chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định; nếu không chấp hành việc tiêm phòng và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho vật nuôi theo quy định sẽ không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có dịch bệnh và thiên tai xảy ra.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối họp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyên, vận động người dân thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia câm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch. Phối hợp triển khai Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên toàn tỉnh. Cung ứng đầy đủ các loại vắc xin đúng tiến độ tiêm phòng của các huyện, thành phố. Hướng dẫn kỹ thuật bảo quản, sử dụng vắc xin, kỹ thuật tiêm phòng và xử lý các tình huống phát sinh trong tiêm phòng. Đề xuất xử lý đối với vắc xin được cấp còn dư thừa không thể tiêm hết trong ngày (nếu có). Thanh toán, quyết toán số lượng vắc xin đã sử dụng trong tiêm phòng theo quy định, kịp thời đề xuất các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

Các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể cấp tính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; tuyên truyền vận động người dân, đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia câm để người chăn nuôi tích cực, chủ động thực hiện nhằm phát triên chăn nuôi hiệu quả, bền vững; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email