Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

16/8/2019 9:32

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 291/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.


 
Công trình cấp nước sạch thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình 
đáp ứng nhu cầu nước sạch của bà con đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Vũ Anh Tuấn.

Theo đó, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: là các khu vực đã từng xảy ra sụt, lún đất, biến dạng địa hình; Khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường; Khu vực có giếng khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và sinh vật mà chưa có công nghệ để xử lý để bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; Khu vực có nghĩa trang tập trung hoặc các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất khác do UBND tỉnh quy định. Diện tích khoanh định vùng hạn chế khai thác là 5.129,23 ha, cụ thể:

Thành phố Tuyên Quang: 1.541,7 ha thuộc địa bàn phường: Nông Tiến, Hưng Thành, Minh Xuân, Tân Hà, Tân Quang, Phan Thiết, Ỷ La; các xã Đội Cấn, Thái Long, Tràng Đà, An Khang, An Tường, Lưỡng Vượng.

Huyện Chiêm Hóa: 500,49 ha thuộc địa bàn các xã: Hà Lang, Hùng Mỹ, Kim Bình, Kiên Đài, Linh Phú, Minh Quang, Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Phúc Sơn, Phúc Thịnh, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thịnh, Tri Phú, Trung Hà, Trung Hòa, Vinh Quang, Xuân Quang, Yên Lập, Yên Nguyên và thị trấn Vĩnh Lộc.

Huyện Sơn Dương: 629,23 ha thuộc địa bàn các xã: Bình Yên, Cấp Tiến, Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đông Thọ, Đồng Quý, Hào Phú, Hồng Lạc, Hợp Hòa, Hợp Thành, Kháng Nhật, Lâm Xuyên, Lương Thiện, Minh Thanh, Ninh Lai, Phú Lương, Phúc Ứng, Quyết Thắng, Sầm Dương, Sơn Nam, Tam Đa, Tân Trào, Thanh Phát, Thiện Kế, Thượng Ấm, Trung Yên, Tú Thịnh, Tuân Lộ, Văn Phú, Vân Sơn, Vĩnh Lợi và thị trấn Sơn Dương.

Huyện Yên Sơn: 1.461,04 ha thuộc địa bàn các xã: Chân Sơn, Chiêu Yên, Công Đa, Đạo Viện, Đội Bình, Hoàng Khai, Kiến Thiết, Kim Phú, Kim Quan, Lăng Quán, Lực Hành, Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Phú Lâm, Phú Thịnh, Phúc Ninh, Quý Quân, Tân Long, Tân Tiến, Thái Bình, Thắng Quân, Tiến Bộ, Trung Minh, Trung Sơn, Tứ Quận, Xuân Vân và thị trấn Tân Bình.

Huyện Hàm Yên: 659,15 ha thuộc địa bàn các xã: Bạch Xa, Bằng Cốc, Bình Xa, Đức Ninh, Hùng Đức, Minh Dân, Minh Hương, Minh Khương, Nhân Mục, Phù Lưu, Tân Thành,Thái Hòa, Thái Sơn, Thành Long, Yên Lâm, Yên Phú, Yên Thuận và thị trấn Tân Yên.

Huyện Na Hang: 249,81 ha thuộc địa bàn các xã: Côn Lôn, Đà Vị, Năng Khả, Yên Hoa, Hồng Thái, Sinh Long, Sơn Phú, Thanh Tương, Thượng Giáp, Thượng Nông, Khau Tinh và thị trấn Na Hang.

Huyện Lâm Bình: 87,81 ha thuộc địa bàn các xã: Thượng Lâm, Lăng Can, Bình An, Hồng Quang, Khuôn Hà, Phúc Yên, Thổ Bình, Xuân Lập.

Vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất: là các khu vực được phép khai thác nước dưới đất, nhưng phải đăng ký theo quy định của pháp luật và thuộc một trong số các khu vực sau: Khu vực có mực nước dưới đất có nguy cơ bị hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; Khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm ba (03) năm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; Khu vực có nguy cơ sụt lún đất, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; Khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi hoặc nằm trong vùng có cấu trúc nền đất yếu; Khu vực đã bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước gây ra; Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 01km tới các bãi rác tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang và các nguồn thải nguy hại khác và khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định cả về số lượng và chất lượng. Diện tích khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất là  8.408,86 ha, cụ thể:

Thành phố Tuyên Quang: 1.762,72 ha thuộc địa bàn các phường: Nông Tiến, Hưng Thành, Minh Xuân, Tân Hà, Ỷ La, Tân Quang, Phân Thiết và các xã: An Khang, An Tường, Lưỡng Vượng, Đội Cấn, Thái Long, Tràng Đà.

Huyện Chiêm Hóa: 662,73 ha thuộc địa bàn các xã: Minh Quang, Phúc Sơn, Tân Thịnh, Trung Hòa, Yên Nguyên và thị trấn Vĩnh Lộc.

Huyện Sơn Dương: 1.273,55 ha thuộc địa bàn các xã: Phúc Ứng, Tân Trào, Hợp Hòa, Thiện Kế, Hợp Thành, Tú Thịnh và thị trấn Sơn Dương.

Huyện Yên Sơn: 3.100,95 thuộc địa bàn các xã: Kim Phú, Hoàng Khai,  Đạo Viện, Phú Thịnh, Tân Tiến, Trung Sơn, Trung Trực, Xuân Vân, Đội Bình,Tân Long, Mỹ Bằng,  Lăng Quán, Nhữ Khê, Tứ Quận, Thắng Quân, Trung Môn,  Thái Bình, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình

Huyện Hàm Yên: 768,27 ha thuộc địa bàn các xã:  Bình Xa, Yên Phú, Tân Thành, Thái Hòa, Thái Sơn, Bạch Xa, Hùng Đức và thị trấn Tân Yên;

Huyện Na Hang:  187,4 thuộc địa bàn thị trấn Na Hang.

Huyện Lâm Bình: 653,24 ha thuộc địa bàn các xã: Thượng Lâm, Lăng Can, Khuôn Hà, Thổ Bình, Bình An.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc các trường hợp phải có giấy phép thăm dò, khai thác theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật Tài nguyên nước phải thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất trong các khu vực thuộc Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực thuộc Danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh quy định tại Điều 1 của Quyết định này và có chiều sâu lớn hơn 20 m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất. Chủ trì phối hợp với cơ quan nhà nước liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm khoanh định, rà soát và trình UBND tỉnh điều chỉnh phê duyệt danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất khi cần thiết.

UBND các huyện, thành phố Thông báo cho UBND các xã, phường, thị trấn nơi có khu vực thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Quyết định này cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn huyện; Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện việc rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất tại các tổ/thôn/bản, khu phố nằm trong các khu vực thuộc Danh mục phải đăng ký khai thác nước dưới đất. Tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất không thuộc diện phải xin phép trong các khu vực quy định tại Danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; lập sổ theo dõi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký tới Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân trong việc trám lấp các giếng khai thác không đúng quy định; các giếng hư hỏng, không sử dụng theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm phòng tránh ô nhiễm nguồn nước dưới đất.
PV
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục