THÔNG TIN TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG

Tháng: Năm: Tổng số gửi đi: 0 | Tổng số nhận về: 0. Tính đến ngày:22/11/2017
Tháng/Năm VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và giấy Nhận qua giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và giấy Gửi qua giấy Tổng số
Tháng 1 755 1560 5917 8232 7039 798 111 7948 16180
Tháng 2 97 816 2221 3134 731 301 42 1074 4208
Tháng 3 832 1564 4131 6527 175 580 1738 2493 9020
Tháng 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0