Phụ nữ Công an tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an phát động, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chấp hành Tỉnh Hội và Đảng uỷ Công an tỉnh, những năm vừa qua công tác hội và phong trào Phụ nữ Công an tỉnh Tuyên Quang...

Công an Tuyên Quang thi đua lập công dâng Bác
Hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an Tuyên Quang đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làng Sảo - Nơi ngày đầu tiên Bác Hồ trở lại Tân Trào
Bước sang những ngày đầu tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp gây chiến ở nhiều nơi, chiến tranh đã lan rộng ra cả nước. Trước tình thế vận nước lâm nguy, Ban Thường vụ Trung ương Đảng hop mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã quyết định chủ trương phát động cuộc kháng chiến...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" - Phần 7
Ngày 23/3/2017, Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" - Phần 6
Ngày 23/3/2017, Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự...

Học tập phong cách lãnh đạo trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh mang đậm tính dân tộc, tính quần chúng, chứa chan lòng yêu nước, thương dân; đồng thời, vẫn thể hiện rõ tính cách mạng, khoa học, hiện đại.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" - Phần 5
Ngày 23/3/2017, Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" - Phần 3
Ngày 23/3/2017, Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" - Phần 2
Ngày 23/3/2017, Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" - Phần 1
Ngày 23/3/2017, Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự...

Nguyên tắc và phương pháp đại đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh - người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người không chỉ là biểu tượng sáng ngời của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc mà còn là hiện thân của tinh thần đoàn kết quốc tế.

Lâm Bình Học tập chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 27/3, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Những bài học quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bồi dưỡng thế hệ thanh niên
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và quan tâm đến thanh niên. Người thấy rõ vai trò to lớn của thanh niên, đó là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước. Người đã có niềm tin sâu sắc...

Vai trò của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết hợp đạo đức truyền thống của dân tộc với tinh hoa đạo đức của nhân loại, giữa phương Đông với phương Tây, được hình thành và phát triển từ yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam.. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng giữ vị trí...

Vận dụng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng trong sinh hoạt Đảng, là một trong những quy luật phát triển của Đảng được Hồ Chí Minh đề cập đến trong nhiều bài nói, bài viết. Đó cũng là nét nổi bật trong phong cách lãnh đạo của Người. Ở cương vị Chủ tịch nước, Người vẫn luôn...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Báo chí trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng
Kế thừa quan điểm của Mác- Lênin về báo chí cách mạng, cùng với thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí là một thứ vũ khí sắc bén và đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên truyền cách mạng và vận động nhân dân tham gia sự nghiệp cách...

Nhớ và phát huy bài học đoàn kết từ ngày thành lập Đảng
Thành công của Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong mùa Xuân năm 1930 ghi nhận cống hiến quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đoàn kết, siết chặt lại đội ngũ các chiến sỹ cộng sản Việt Nam.

Rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới là tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng. Người cũng luôn chăm lo rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Về vai trò của đạo đức đối với cán bộ, Người viết: "Cũng như sông có nguồn mới có...
Thông tin doanh nghiệp