Kết quả nghiệm thu dự án thử nghiệm phân viên nén NPK nhả chậm trên một số cây trồng (lúa, ngô, mía) tại tỉnh Tuyên Quang. 22/08/2018

<

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông
Thời gian thực hiện: 01/2015 - 6/2016

Nội dung chính dự án: 

- Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng phân viên nén NPK nhả chậm và phân viên nén dúi sâu NK trên cây lúa, ngô, mía của các hộ nông dân tại 2 huyện Hàm Yên, Yên Sơn.
- Xây dựng mô hình bón thử nghiệm phân viên nén NPK nhả chậm trên cây lúa, ngô, mía với quy mô 12ha, đánh giá hiệu quả mô hình (có so sánh với phân viên nén dúi sâu NK trên cây lúa).
- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật bón phân viên nén NPK nhả chậm trên cây lúa, ngô, mía phù hợp với điều kiện của địa phương.

Kết quả dự án: 
Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án đã triển khai thực hiện dự án đạt yêu cầu, nội dung, số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm của dự án, cụ thể:
- Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng phân viên nén NPK nhả chậm và phân viên nén dúi sâu NK trên cây lúa, cây ngô, cây mía tại 2 huyện Yên Sơn, Hàm Yên thu 206 phiếu (2 phiếu điều tra cấp huyện, 04 phiếu điều tra cấp xã, 200 phiếu điều tra hộ gia đình).
- Mở 12 lớp tập huấn với 480 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và các hộ nông dân tại các xã thực hiện dự án; tổ chức được 03 hội nghị đầu bờ.
- Xây dựng 12 ha mô hình sử dụng phân viên nén NPK nhả chậm trên cây lúa, ngô, mía tại 4 xã: Lăng Quán, Thắng Quân huyện Yên Sơn, xã Thái Hoà, Thái Sơn huyện Hàm Yên (mỗi loại cây 4 ha). Kết quả:
+ Mô hình Lúa vụ xuân: Năng suất thực thu của mô hình sử dụng phân viên nén nhả chậm (NPK) đạt 66,7 tạ/ha (so với 66,4 tạ/ha của NK và 56,9 tạ/ha của phân đơn). Vụ Mùa: Năng suất thực thu đạt 66,2 tạ/ha (so với 63,7 tạ/ha NK và 56,6 tạ/ha của phân đơn). Năng suất trung bình cả vụ xuân, vụ mùa của mô hình lúa sử dụng phân NPK tăng 1,4 tạ/ha so với phân NK và tăng 9,70 tạ/ha so với phân đơn truyền thống.
+ Mô hình Ngô vụ xuân: Năng suất thực thu của mô hình sử dụng phân viên nén nhả chậm (NPK) đạt 64,6 tạ/ha (so với 53,7 tạ/ha NK). Vụ Mùa: Năng suất thực thu đạt 66,3 tạ/ha (so với 57,1 tạ/ha NK). Năng suất trung bình cả vụ xuân, vụ mùa của mô hình ngô sử dụng phân NPK cao 10,0 tạ/ha so với phân NK.
+ Mô hình Mía: Năng suất thực thu của mô hình sử dụng phân viên nén nhả chậm (NPK) đạt 80,3 tấn/ha so với 68,6 tấn/ha (NK), tăng 11,7 tấn/ha.
- Xây dựng  05 báo cáo chuyên đề:
- Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân viên nén NPK nhả chậm  trên 03 loại cây trồng (ngô, lúa, mía).
- Xây dựng  báo cáo phân tích, xử lý số liệu điều tra.
- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả dự án.
Ngoài hiệu quả của các mô hình, dự án đã phát triển nhân rộng sử dụng phân viên nhả chậm NPK trên 600 ha lúa, 400 ha ngô. Trên địa bàn tỉnh, trước khi triển khai dự án mới có 01 máy ép phân viên nhả chậm, sau khi kết thúc dự án đã có 02 máy ép, nhờ đó không chỉ đáp ứng nhu cầu cung ứng cho thị trường và các hộ dân mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho người lao động.

Xếp loại: Khá

Lượt xem: 10
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email