Kết quả nghiệm thu đề tài thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và xây dựng mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe từ tuyến tỉnh đến tuyến xã 22/08/2018

<

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe
Thời gian thực hiện: 01/2015 - 6/2016

Nội dung chính dự án: 

- Điều tra, đánh giá thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.
- Lựa chọn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.
- Ứng dụng các giải pháp vào xây dựng mô hình mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng từ tuyến tỉnh tới tuyến xã, trên địa bàn 02 huyện.
- Đánh giá hiệu quả ứng dụng các giải pháp sau khi thực hiện mô hình.
- Xây dựng 04 chuyên đề nghiên cứu.

Kết quả dự án: 
Đề tài thực hiện đủ về nội dung, quy mô, đảm bảo về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm, cụ thể:
- Điều tra, đánh giá thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng 04 mẫu phiếu điều tra, tiến hành điều tra khảo sát thực tế tại hộ gia đình của 50 xã, phường (thuộc các huyện: Lâm Bình = 3 xã; Chiêm Hoá = 9 xã; Na Hang = 5 xã; Hàm Yên = 6 xã; Sơn Dương = 11 xã; Yên Sơn = 11 xã và thành phố Tuyên Quang = 5 xã) các đơn vị y tế tuyến huyện, tỉnh; 21 đơn vị tuyến tỉnh; 7 trung tâm y tế huyện thành phố và 141 trạm y tế xã phường, thị trấn (thu 1769 phiếu điều tra)
- Lựa chọn 04 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe từ tuyến tỉnh đến tuyến xã.
- Ứng dụng các giải pháp vào xây dựng mô hình mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng từ tuyến tỉnh tới tuyến xã, trên địa bàn 02 huyện Yên Sơn và Chiêm Hoá:
+ Củng cố mạng lưới truyền thông giáo dục sức khoẻ toàn tỉnh (thống kê nhân lực tại các cơ sở y tế tham gia mạng lưới truyền thông trên địa bàn tỉnh, các đơn vị gửi danh sách số người tham gia vào mạng lưới theo từng cấp)
+ Tập huấn kỹ năng, phương pháp tổ chức, một số buổi truyền thông giáo dục sức khoẻ (Yên Sơn: 507 lượt người, tương đương 16 lớp tập huấn, mỗi lớp thực hiện 01 ngày; Chiêm Hoá: 406 lượt người, tương đương 13 lớp, mỗi lớp thực hiện 01 ngày)
+ Biên soạn và in 200 cuốn tài liệu hướng dẫn nội dung truyền thông cho cán bộ truyền thông viên.
+ Cấp 2.000 tờ rơi và truyền thông cho các xã thực hiện can thiệp, cung cấp các loại băng hình hướng dẫn phòng chống dịch bệnh để y tế thôn bản tuyên truyền tại cơ sở.
- Đánh giá hiệu quả ứng dụng các giải pháp sau khi thực hiện mô hình: Thu 420 phiếu đánh giá sau can thiệp (gồm 400 phiếu gia đình và 20 phiếu các trạm y tế trên địa bàn 02 huyện); từ đó đánh giá được hiệu quả sau khi ứng dụng các giải pháp.
- Xây dựng báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra.
- Xây dựng báo cáo tổng thuật tài liệu.
- Xây dựng 04 chuyên đề nghiên cứu.

Xếp loại: Xuất sắc

Lượt xem: 10
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email