Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017

10/4/2017 13:23

Tuyenquang.gov.vn:

Bắt đầu Kết thúc Nội dung / Lý do Tên đường dây, thiết bị Phạm vi ảnh hưởng
ĐIỆN LỰC CHIÊM HOÁ
14h 14/04/2017 17h 14/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Thay công tơ và Ti TBA Mỏ than Linh Đức TBA Khách hàng
8h 14/04/2017 12h 14/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Thay tủ hạ áp và cáp tổng TBA Làng Ho Làng Ho
8h 10/04/2017 11h30 10/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Thay cáp tổng và tủ hạ thế TBA Mỏ ăng ty moan Các khách hàng sử dụng điện sau TBA Mỏ ăng ty mon
13h30 10/04/2017 16h30 10/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : - Thay cáp tổng và tủ hạ thế TBA Bắc Ngoã Thôn Bắc Ngoã
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN
7h 10/04/2017 14h 10/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột, lắp xà sứ vị trí cột 18A chống sạt độ võng - Lắp chụp đầu cột, lắp xà sứ vị trí cột 99 Cầu dao 9-3 Yên Phú - Yên Lâm khách hàng sử dụng điện sau CD 9-3 Yên Phú
ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG
8h 15/04/2017 16h 15/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ghíp đường dây hạ áp TBA Thôn Cả (M.Thanh) Thôn Cả, Thôn cảy
8h 14/04/2017 16h 14/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ghíp đường dây hạ áp TBA Yên thượng Thôn Trung Long, Yên Thương
9h 14/04/2017 11h 14/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Thay đầu cốt cực MBA TBA Cầu Trường (xã Phú Lương) Thôn Cầu Trường
8h 14/04/2017 16h 14/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ghíp đường dây hạ áp TBA Pắc Pẻn Các thôn : khuân Đào, Trung Long, Nà Tè
8h 13/04/2017 16h 13/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ghíp đường dây hạ áp TBA Sài lĩnh 2 Thôn Sài Lĩnh
8h30 13/04/2017 10h30 13/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý dầu cốt cực MBA và bổ xung dầu TBA Đồng Na Thôn Đồng Na, Lý Sửu
8h 13/04/2017 11h 13/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm địnhkỳ thiết bị MÁY CẮT 373 KIM XUYÊN Các cơ quan, doanh nghiệp và hộ sử dụng điện trên địa bàn các xã : Hào Phú, Tam Đa, Đông Lợi, Lâm Xuyên, Phú Lương
8h 13/04/2017 16h 13/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ghíp đường dây hạ áp TBA An Hoà (Vĩnh Lợi) Các thôn : An Hòa, Tam Tinh, Đồng Lợi
9h 10/04/2017 10h 10/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Ép lại đầu cốt cực MBA TBA An Mỹ Thôn An Mỹ,Tân Sơn
11h 10/04/2017 12h 10/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý rò dầu MBA và thay hạt hút ẩm TBA Sài lĩnh Thôn Sài Lĩnh, Lãng Cư
8h30 10/04/2017 9h30 10/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Xử lý rò dầu MBA và thay hạt hút ẩm TBA Thôn Cầu Khoai Thôn Cầu khoai
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 971 Trung gian Gò Trẩu - Phường Tân Hà, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang. - Xã Kim Phú, huyện Yên Sơn.
4h30 16/04/2017 5h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 971 Trung gian Gò Trẩu - Phường Tân Hà, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang. - Xã Kim Phú, huyện Yên Sơn.
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 973 Trung gian Gò Trẩu - Phường Tân Hà, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 972 Trung gian Gò Trẩu Phường Tân Hà, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang và xóm Yên Thắng xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn.
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TTG 35KV TRUNG MÔN Xã Trung Môn, xã Chân Sơn, Thắng Quân, huyện Yên Sơn
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TBA TỔ 26 TÂN HÀ - Tổ 26, 27, 28 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Xóm 33 Ỷla - Tổ 9 phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Tổ 4 Ỷ La Tổ 4 phường Ỷ LA, thành phố Tuyên Quang.
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Tiên Lũng Tổ 10, 11 phường Ỷ La
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TBA Bơm Cầu Đá - Tổ 15 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện KM5 Đường Hiên Tổ 13, 14 phường Hưng Thành, xóm Tiến Vũ 9 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
15h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TRại bò Đồng Thắm Xóm Núi Cẩy, Thăng Long 4, Sông Lô 8, xã An Tường.
5h 16/04/2017 7h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TBA TỔ 26 TÂN HÀ - Tổ 26, 27, 28 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang
5h 16/04/2017 7h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Xóm 33 Ỷla - Tổ 9 phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.
5h 16/04/2017 7h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Tổ 4 Ỷ La Tổ 4 phường Ỷ LA, thành phố Tuyên Quang.
5h 16/04/2017 7h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Tiên Lũng Tổ 10, 11 phường Ỷ La
5h 16/04/2017 7h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TBA Bơm Cầu Đá - Tổ 15 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.
5h 16/04/2017 7h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện KM5 Đường Hiên Tổ 13, 14 phường Hưng Thành, xóm Tiến Vũ 9 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
5h 16/04/2017 7h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TRại bò Đồng Thắm Xóm Núi Cẩy, Thăng Long 4, Sông Lô 8, xã An Tường.
5h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Xóm 13 Trung Môn Xóm 13, 14 xã Trung Môn
5h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Nghĩa trang Xóm 10, 11, 12 xã Trung Môn
5h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Sư phạm - Xóm 5, 16 xã Trung Môn
5h 16/04/2017 18h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Giếng Bơm Km7 Giếng bơm km 7
5h 16/04/2017 8h 16/04/2017 Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Sửa chữa lưới điện lộ 971 E14.1 Thôn Sông Lô 6, Sông Lô 8, thôn Thăng Long 1, Thăng Long 2, Thăng Long 3 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.
5h 16/04/2017 7h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TTG 35KV TRUNG MÔN Xã Trung Môn, xã Chân Sơn, Thắng Quân, huyện Yên Sơn
5h 16/04/2017 7h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 972 Trung gian Gò Trẩu Phường Tân Hà, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang và xóm Yên Thắng xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn.
4h30 16/04/2017 5h 16/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 973 Trung gian Gò Trẩu - Phường Tân Hà, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
15h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 971 Trung gian Gò Trẩu - Phường Tân Hà, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang. - Xã Kim Phú, huyện Yên Sơn.
4h30 15/04/2017 5h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 971 Trung gian Gò Trẩu - Phường Tân Hà, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang. - Xã Kim Phú, huyện Yên Sơn.
7h30 15/04/2017 17h 15/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện Tổ 19 Hưng Thành Tổ 19 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
5h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Giếng Bơm Km7 Giếng bơm km 7
5h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TBA TỔ 26 TÂN HÀ - Tổ 26, 27, 28 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang
5h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Sư phạm - Xóm 5, 16 xã Trung Môn
5h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Nghĩa trang Xóm 10, 11, 12 xã Trung Môn
5h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Xóm 13 Trung Môn Xóm 13, 14 xã Trung Môn
5h 15/04/2017 7h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TRại bò Đồng Thắm Xóm Núi Cẩy, Thăng Long 4, Sông Lô 8, xã An Tường.
5h 15/04/2017 7h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện KM5 Đường Hiên Tổ 13, 14 phường Hưng Thành, xóm Tiến Vũ 9 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
5h 15/04/2017 7h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Tiên Lũng Tổ 10, 11 phường Ỷ La
5h 15/04/2017 7h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TBA Bơm Cầu Đá - Tổ 15 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.
5h 15/04/2017 7h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Tổ 4 Ỷ La Tổ 4 phường Ỷ LA, thành phố Tuyên Quang.
5h 15/04/2017 7h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Xóm 33 Ỷla - Tổ 9 phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.
15h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TRại bò Đồng Thắm Xóm Núi Cẩy, Thăng Long 4, Sông Lô 8, xã An Tường.
15h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TBA Bơm Cầu Đá - Tổ 15 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.
15h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện KM5 Đường Hiên Tổ 13, 14 phường Hưng Thành, xóm Tiến Vũ 9 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang
15h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Tiên Lũng Tổ 10, 11 phường Ỷ La
15h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Tổ 4 Ỷ La Tổ 4 phường Ỷ LA, thành phố Tuyên Quang.
15h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Xóm 33 Ỷla - Tổ 9 phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.
4h30 15/04/2017 5h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Máy cắt 971 Ngân Hàng Đầu Tư - Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
5h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện TTG 35KV TRUNG MÔN Xã Trung Môn, xã Chân Sơn, Thắng Quân, huyện Yên Sơn
5h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 972 Trung gian Gò Trẩu Phường Tân Hà, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang và xóm Yên Thắng xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn.
4h30 15/04/2017 5h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 973 Trung gian Gò Trẩu - Phường Tân Hà, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
15h 15/04/2017 18h 15/04/2017 Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lưới điện Lộ 973 Trung gian Gò Trẩu - Phường Tân Hà, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
6h30 14/04/2017 17h 14/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện Tiểu khu Bình Thuận Tổ 19, 20 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
7h30 14/04/2017 17h 14/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện Tổ 19 Hưng Thành Tổ 19 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
7h30 13/04/2017 17h 13/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện Tổ 19 Hưng Thành Tổ 19 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
14h 12/04/2017 17h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Trường bắn Xóm Động Sơn, xã Chân Sơn
7h30 12/04/2017 12h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Cơ khí Xóm 11 xã Trung Môn
14h 12/04/2017 17h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Di dân Trường bắn Xóm Động Sơn, xã Chân Sơn
7h30 12/04/2017 12h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Tỉnh đội Tổ 6 phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang; Xóm 4 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn.
7h30 12/04/2017 12h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Chăn nuôi Tổ 6 phường Ỷ La
7h30 12/04/2017 12h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Vinh Phú 2 - Xóm 1, 2 xã Kim Phú
7h30 12/04/2017 12h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBA Trường CĐ nghề KTCN - Tổ 6 phường Ỷ La
7h30 12/04/2017 12h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Trường Quân sự Xóm 18, 20, 21, 22 xã Kim Phú
14h 12/04/2017 17h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Nghĩa trang Xóm 10, 11, 12 xã Trung Môn
7h30 12/04/2017 16h30 12/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện Bến xe Phường Tân Quang
14h 12/04/2017 17h 12/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Xóm 13 Trung Môn Xóm 13, 14 xã Trung Môn
7h30 11/04/2017 9h 11/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ. Ninh Thuận Xóm 2 Ninh Thuận
7h30 11/04/2017 17h 11/04/2017 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện Bến xe Phường Tân Quang
14h 11/04/2017 17h 11/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Lâm nghiệp Xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn
10h30 11/04/2017 12h 11/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Ngòi Là Xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn
14h 11/04/2017 17h 11/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Đồng Giàn Thôn Đồng Giàn, Xã Chân sơn
9h 11/04/2017 11h 11/04/2017 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ Xóm 1 Trung Môn Xóm 1 Trung Môn
ĐIỆN LỰC YÊN SƠN
16h 16/04/2017 17h30 16/04/2017 Khác : Đấu lèo cột 111 lộ 375 E14.1 Máy cắt 375 Km8 Thắng Quân, Tứ Quận, Lang Quán, Phúc Ninh, Lực Hành, Chiêu Yên, Quý Quân, Xuân Vân, Trung Trực, Kiến Thiết
5h 16/04/2017 6h30 16/04/2017 Khác : Tách lèo cột 111 lộ 375 E14.1 Máy cắt 375 Km8 Thắng Quân, Tứ Quận, Lang Quán, Phúc Ninh, Lực Hành, Chiêu Yên, Quý Quân, Xuân Vân, Trung Trực, Kiến Thiết
5h 15/04/2017 8h 15/04/2017 Sửa chữa thường xuyên : Bảo dưỡng DCL 1-3 LAng Quán, DCL 1-3 Thắng Quân 2 Máy cắt 375 Km8 Thắng Quân, Tứ Quận, Lang Quán, Phúc Ninh, Lực Hành, Chiêu Yên, Quý Quân, Xuân Vân, Trung Trực, Kiến Thiết
 
Nguồn: http://pctuyenquang.npc.com.vn/

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục