Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

15/4/2017 10:20

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 04/4/2017, Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”

Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về Dân cư là nòng cốt trong việc thực hiện tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, góp phần phát triển chính phủ điện tử. CSDLQG về Dân cư là thành phần chính cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong tất cả các cơ quan nhà nước có liên quan đến thông tin về công dân, phục vụ quản lý nhà nước và cải cách hành chính.
 


Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
quy định rõ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân
trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (Ảnh minh họa: Nguồn Internet).

 
Thông tư trên quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin có kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để trao đổi dữ liệu về công dân. Được áp dụng đối với cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hệ thống thông tin có kết nối cung cấp, sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để trao đổi dữ liệu công dân.

Ngoài các quy định chung, thông tư cũng nêu rõ các Quy định về kỹ thuật như: Thông điệp dữ liệu trao đổi về công dân phải mã hóa bằng ngôn ngữ XML (eXtensible Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng); tuân thủ và tham chiếu tường minh đến lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân; Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân được quy định chi tiết và phải được mô tả bằng lược đồ XML đồng thời tham chiếu đến lược đồ dữ liệu công dân; Lược đồ dữ liệu công dân phải được chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân; được mô tả bằng lược đồ XML;…

Bên cạnh đó, Phương pháp đánh giá tuân thủ cũng được nêu rõ: Đối với phương thức trao đổi qua dịch vụ web thì việc trích xuất lược đồ dữ liệu trong mô tả dịch vụ bằng ngôn ngữ WSDL (Web Services Description Language - Ngôn ngữ diễn tả dịch vụ web) được công khai kèm theo dịch vụ web để kiểm tra sự tuân thủ lược đồ dữ liệu; Đối với các phương thức trao đổi khác hoặc phương thức trao đổi qua dịch vụ web không thể hiện đầy đủ nội dung thông điệp dữ liệu chứa dữ liệu công dân thì sẽ sử dụng toàn bộ thông điệp dữ liệu trao đổi để kiểm tra sự tuân thủ; Nếu lược đồ dữ liệu sử dụng để trao đổi dữ liệu, thông điệp dữ liệu được trao đổi phù hợp với các quy định kỹ thuật và các phụ lục bắt buộc của quy chuẩn này thì kết luận là đạt; Trường hợp lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân được định nghĩa mở rộng để bổ sung các thuộc tính trao đổi không được quy định tại Lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân, lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân được định nghĩa mở rộng phải tham chiếu (kế thừa) tới lược đồ dữ liệu công dân và không định nghĩa lại cấu trúc dữ liệu công dân thì kết luận là đạt.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Cục Tin học hóa, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trên phạm vi toàn quốc; các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các cơ quan cấp Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, trong phạm vi của mình, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này. Đồng thời, Cục Tin học hóa có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trên phạm vi toàn quốc.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017. Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN 109:2017/BTTTT).

Chi tiết Thông tư tải về tại đây.
Nguyễn Lan

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục