Sở Y tế

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh TQ: 0965.241.010
Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa huyện Na Hang tỉnh TQ: 0986.177.574
Bệnh viện đa khoa khu vực ATK huyện Yên Sơn tỉnh TQ: 0965.221.010
Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực ATK huyện Yên Sơn tỉnh TQ: 0977.438.567
Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên - Sơn Dương tỉnh TQ: 0965.321.010
Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên - Sơn Dương tỉnh TQ: 0986.985.148
Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen tỉnh Tuyên Quang: 0986.434.499
Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen tỉnh Tuyên Quang: 0944.352.468
Thanh tra Sở Y tế: 0167.606.7777
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 0912.453.615
Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang: 02073 817 141
Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang: 02073.827.500
Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang: 0912.006.187
Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang: 0965.251.010
Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang: 0913.509.496
Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang: 0965.281.010
Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang: 0913.320.562
Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm tỉnh Tuyên Quang: 0965.291.010
Giám đốc Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm tỉnh Tuyên Quang: 0912.335.075
Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang: 0965.261.010