Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

17/2/2017 11:27

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục