Sở Tài nguyên và Môi trường

Số điện thoại: : 02073827895
Số fax: : 02073822138
Số điện thoại người đứng đầu cơ quan hành chính: : 0913250259