Sở Ngoại vụ

Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang: 0965.341.010