Huyện Sơn Dương

Số điện thoại Chủ tịch UBND huyện: 0912835586
Số điện thoại UBND huyện: 02073835219
Số máy fax UBND huyện: 02073835586