Tổng hợp tình hình phát triển kinh tế tỉnh Tuyên Quang năm 2018

29/1/2019 10:3

Tuyenquang.gov.vn: Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành quyết liệt, tập trung linh hoạt của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tình hình kinh tế của tỉnh có bước phát triển.Công nhân vận hành dây chuyền chế biến gỗ thuộc Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang.
 Ảnh: Lê Duy

Nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ; nông lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; các dịch vụ phát triển ổn định; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng đầu tư; giáo dục, y tế, thực hiện chính sách xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là công tác chăm lo cho người nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.
 
Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2018 là 1.937.189 triệu đồng, đạt 106,32% dự toán năm, tăng 9% so với năm 2017. Trong đó thu nội địa ước thực hiện là 1.830.022,61 triệu đồng, đạt 102,12% so với dự toán giao, tăng 9,02%. Số thu do cơ quan thuế ước thu 1.750.514,61 triệu đồng, đạt 100,34% dự toán năm, tăng 7,64%.

Một số khoản thu đạt khá là: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 33.495,93 triệu đồng đạt 167,48% dự toán, tăng 125,05% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 81.515,76 triệu đồng, đạt 119,88%, tăng 23,84%; thuế bảo vệ môi trường ước thực hiện 211.189,83 triệu đồng, đạt 18,65%, tăng 31,66%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước thực hiện 72.299,99 triệu đồng, đạt 247,81%, tăng 129,81% (Trong đó tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 24.500 triệu đồng).

Chi ngân sách nhà nước: Tổng chi ngân sách nhà nước là 7.968.492,24 triệu đồng, đạt 107,62% dự toán, tăng 17,08% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển là 2.572.298,7 triệu đồng, đạt 135,04%, tăng 25,03%; chi thường xuyên là 5.113.386,1 triệu đồng, đạt 98,22%, tăng 7,71%; chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia là 82.017 triệu đồng, đạt 100%; chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên là 93.676 triệu đồng, đạt 100%...
 
Hoạt động tín dụng ngân hàng

Hoạt động huy động vốn: Tổng nguồn vốn đạt 21.426 tỷ đồng, so với 31/12/2017 tăng 2.795 tỷ đồng (+ 15%). Trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương là 18.393 tỷ đồng, so với 31/12/2017 tăng 2.806 tỷ đồng (+18%).

Về đầu tư tín dụng: Tổng dư nợ đạt 15.975 tỷ đồng, so với 31/12/2017 tăng 1.629 tỷ đồng (+ 11%). Trong đó: Dư nợ tín dụng thương mại là 13.466 tỷ đồng, tăng 1.443 tỷ đồng (+12%); dư nợ tín dụng chính sách là 2.509 tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng (+ 8%).

Về chất lượng tín dụng: Nợ xấu của các Ngân hàng là 240 tỷ đồng, chiếm 1,5% trên tổng dư nợ, so với 31/12/2017 tăng 23 tỷ đồng; Từ đầu năm đến nay, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã xử lý được 99,3 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó: Đôn đốc, xử lý phát mại tài sản để thu hồi là 91,6 tỷ đồng; xử lý bằng dự phòng rủi ro 7,7 tỷ đồng; bán cho tổ chức mua bán nợ 0 tỷ đồng.
 
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Về trồng trọt: Cây hàng năm có diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm cả năm 2018 sơ bộ toàn tỉnh gieo trồng được 96.438,09 ha, giảm 2,98% (giảm 2.964,53 ha) so với cả năm 2017; Cây lâu năm toàn tỉnh hiện có diện tích 26.932,57 ha, tăng 5,69% so với cùng kỳ năm 2017.

Về chăn nuôi: Tổng số lượng đàn trâu là 103.573 con, giảm 6,54% (giảm 7.073 con) so với cùng kỳ năm 2017; đàn bò có tổng đàn là 35.197 con, tăng 5,2% (tăng 1.741 con) so với cùng kỳ năm ngoái; đàn lợn có tổng đàn là 603.027 con, tăng 3,2% (tăng 18.691 con) so với cùng kỳ năm 2017; đàn gia cầm tổng đàn là 6.004,69 nghìn con, tăng 4,09% (tăng 236,18 nghìn con) so với cùng kỳ năm 2017.

Về thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng trên ao hồ nhỏ chuyên nuôi trồng thủy sản năm 2018 là 2.544,73 ha, tăng 1,9% so với năm 2017; ruộng kết hợp nuôi thủy sản là 102,31 ha, tăng 55,2%; hồ thủy lợi, thuỷ điện tận dụng nuôi thủy sản là 608,45 ha, tăng 13,4%; ươm nuôi giống thủy sản là 38,34 tăng 19,10%. Diện tích Nuôi thuỷ sản lồng, bè toàn tỉnh hiện có 563 hộ, tăng 6,83% (tăng 36 hộ) so với năm 2017; số lồng cá là 1.941 lồng, tăng 4,74% (tăng 88 lồng); tổng thể tích nuôi lồng, bè là 86.239,0 m3, tăng 50,38% (tăng 51.796 m3).

Sản lượng thủy sản tính sơ bộ năm 2018, tổng sản lượng ước đạt gần 8.000 tấn (trong đó chủ yếu là sản lượng cá ước đạt trên 7.500 tấn; sản phẩm cá nuôi nước ngọt trên địa bàn tỉnh chủ yếu là cá trắm, cá chép, cá rô phi và cá trôi, cá mè,...).

Về sản xuất lâm nghiệp: Ước thực hiện năm 2018 toàn tỉnh trồng được 12.024,39 ha rừng, đạt 104,56% kế hoạch. Toàn tỉnh khai thác được 805.737,9 m3 gỗ, đạt 98,98% kế hoạch, tăng 4,44% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất công nghiệp

Về Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 12 tăng 12,53% so với cùng kỳ năm trước; giảm 5,53% so với tháng trước;  Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn ước từ đầu năm tăng 8,96% so với cùng kỳ năm 2017.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp: Tính đến ngày 15/12/2018, toàn tỉnh có 5 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là trên 29,15 tỷ đồng. Tính chung trong quý IV thì toàn tỉnh có 34 doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký là trên 127,74 tỷ đồng. Năm 2018, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 1.509 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký trên 14.694,96 tỷ đồng (bao gồm 05 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) như vậy có thể thấy số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,74 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2017. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Nhà máy sản xuất giầy, dép xuất khẩu Tuyên Quang do Công ty TNHH tập đoàn Better Power/Samoa); cấp giấy chứng nhận đầu tư 31 dự án, số vốn đăng ký trên 5.193 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư là 249 dự án với tổng số vốn trên 33.524 tỷ đồng.

Về thương mại, dịch vụ: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 12 năm 2018 ước tính đạt 1.210.171,7 triệu đồng, tăng 13,87% so với cùng kỳ năm 2017; doanh thu bán lẻ hàng hóa 12 tháng năm 2018 ước đạt trên 13.518.463,90 triệu đồng, tăng 12,92% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác tháng 12 năm 2018 có ngành dịch vụ lưu trú ước đạt 10.979,6 triệu đồng, tăng 21,38% so với cùng kỳ năm 2017; ngành dịch vụ ăn uống đạt 94.248 triệu đồng, tăng 0,98%; ngành dịch vụ tiêu dùng khác đạt 45.140,8 triệu đồng, tăng 3,29%. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác tổng 12 tháng năm 2018 có ngành dịch vụ lưu trú đạt 102.701,9 triệu đồng, tăng 9,33% so với cùng kỳ năm 2017; ngành dịch vụ ăn uống đạt 1.061.514 triệu đồng, tăng 6,54%; ngành dịch vụ lữ hành đạt 3.964 triệu đồng, giảm 7,81%; ngành dịch vụ tiêu dùng khác đạt 500.305,2 triệu đồng, tăng 6,07%.

Về chỉ số giá: Chỉ số giá hàng tiêu dùng tháng 12 năm 2018 ước tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2017; chỉ số giá vàng tháng 12/2018, cùng với sự biến động của giá vàng cả nước lên giá vàng trên địa bàn tỉnh cũng có những biến động, giá vàng tăng 6,35% so với kỳ gốc 2014, giảm 0,13% so với cùng kỳ năm 2017.
 

Vận chuyển sản phẩm thép cán về tập kết tại kho chứa hàng
của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang. Ảnh: Duy Hùng
 
Giao thông vận tải 

Doanh thu vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải: Tháng 12/2018 ước đạt 207.179,09 triệu đồng, tăng 12,16% so với cùng kỳ năm 2017; tính doanh thu 12 tháng năm 2018 ước đạt 2.427.517,74 triệu đồng, tăng 10,07% so với cả năm 2017.

Vận chuyển hành khách và hàng hóa: Tháng 12/2018, vận chuyển hành khách ước đạt 696,37 nghìn hành khách, tăng 13,51% so với cùng kỳ năm 2017; vận chuyển hàng hóa ước đạt 1.145,15 nghìn tấn, tăng 7,65% so với quý IV năm 2017. Tính tổng 12 tháng năm 2018, tình hình vận chuyển hành khách ước đạt 8.209,96 nghìn hành khách, tăng 8,82% so với cùng kỳ năm 2017; vận chuyển hàng hóa: Ước đạt 13.421,17 nghìn tấn, tăng 4,84% so với cùng kỳ năm 2017.

Về du lịch

Toàn tỉnh có 288 cơ sở lưu trú, với 2.946 phòng, 4.116 giường, 07 công ty lữ hành đang hoạt động đưa, đón phục vụ khách du lịch đến Tuyên Quang. Năm 2018, ước tính thu hút 1.760.600 lượt khách, đạt 105% kế hoạch năm, tăng 10,7% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch là 1.556 tỷ đồng, đạt 103%, tăng 12,8%.
 

Trò chơi đánh yến được tổ chức tại lễ hội Lồng tông. Ảnh: Thành Công
 
Bưu chính, viễn thông

Mạng Bưu chính hoạt động ổn định gồm 2 doanh nghiệp: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang và Bưu chính Viettel phục vụ nhu cầu chuyển phát, phát hành báo chí cho các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Tổng số có 154 điểm phục vụ bưu chính, trong đó có 28 bưu cục giao dịch, 110 điểm bưu điện văn hóa xã và 16 thùng thư công cộng. Tổng số trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS):  844 trạm. Tổng số thuê bao điện thoại ước thực hiện quý III năm 2018 đạt 650.630 thuê bao giảm 10,4% so với năm 2017. Mật độ thuê bao Internet: 7,4 thuê bao/100 dân.
 
Lâm Sơn tổng hợp

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục