Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

12/2/2019 8:4

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản số 258 /UBND-THCB gửi sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Ảnh minh họa.
.
Theo đó, để tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiến tới chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, hoàn thành việc đăng ký chứng thư số cá nhân trước ngày 01/02/2019 gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. Thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (có chữ ký số tập thể) từ ngày 01/02/2019 đến hết ngày 14/4/201. Chính thức trao đổi văn bản điện tử (có chữ ký số của tập thể, cá nhân) từ ngày 15/4/2019. Lập danh sách đầu mối văn thư, cán bộ kỹ thuật (họ và /ên, số điện thoại đi động, số điện thoại cố định, chức vụ) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 16h30 ngày 01/02/2019, để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện trao đổi văn bản điện tử.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành đăng ký và cấp chứng thư số cho tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị trước ngày 28/02/2019. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các yêu cầu cơ bản để bảo đảm an toàn hệ thống Quản lý văn bản và điều hành theo cấp độ. Kiểm tra, hoàn thiện việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia, nâng câp hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đảm bảo theo yêu cầu tại Quyết định 28/2018/QĐ- -TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20/02/2019 theo yêu câu tại Văn bản số 282/VPCP-KSTT ngày 10/01/2019 của Văn phòng Chính phủ.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục