Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

19/8/2019 10:28

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”.Học sinh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do UBND tỉnh tổ chức. Ảnh: Thanh Phúc
 
Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa hình thức, khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.
 
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức quán triệt,triển khai Đề án. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theochức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.
 
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật và các thông tin, tài liệu pháp luật có nội dung: ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang gồm các nội dung thông tin thành phần: tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành: đăng tải toàn văn bản; tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của UBND cấp tỉnh; Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtcấp tỉnh, cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật; Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến; Đối thoại chính sách - pháp luật; Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác; Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch,  hướng  dẫn  chuyên  môn,  danh  sách  Báo  cáo  viên  pháp  luật,  Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...); Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh thuộc phạm vi quản lý, chuyển Sở Tư pháp để đăng tải lên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Thực hiệnphổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác..., thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân; Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối tương tác với các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình quốc gia và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng; Chia sẻ trên facebook, zalo và các mạng xã hội khác các tài liệu pháp luật khai thác từ Tủ sách pháp luật điện tử, Cổng hoặc Trang  thông  tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện  tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

SởThông tin và Truyền thông phối  hợp  với Sở Tư pháp triển  khai  thực  hiện xây  dựng,  quản  lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; đào tạo,  bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

SởTài chínhTham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện  tử của tỉnh, kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội (facebook, Youtube, twitter...) và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung Đề án, Kế hoạch này và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn và hằng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công  nghệ thông  tin  trong  phổ biến,  giáo  dục  pháp  luật  và  bố trí  kinh  phí thực hiện Đề án. Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Đề án.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục