Báo cáo tóm tắt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang - Phần 3: Nhu cầu và nhiệm vụ phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến 2030

25/6/2017 17:49

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục