Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI
Thứ 6, ngày 14 tháng 12 năm 2012 - 14:56
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội. Phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình Đại hội. Đại hội thống nhất quyết nghị:

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI

 

1. Thông qua Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 do Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X trình Đại hội. Đại hội nhiệt liệt biểu dương toàn thể hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội cả nước đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm năm qua, các cấp HộiLiên hiệpPhụ nữ cả nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nướcvà nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều sáng kiến, đề xuất, tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ... Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động phù hợp với từng đối tượng, gắn với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, tạo nên sự chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ. Tổ chức Hội ngày càng phát triển, tỉ lệ hội viên tăng, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong việc tham gia công tác lãnh đạo và quản lý các cấp.

2. Đại hội nghiêm túc thảo luận, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ; tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị em tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ; đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình văn hoá - no ấm - hạnh phúc - tiến bộ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW và Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) để xây dựng, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp, các ngành; tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng" của BCH TW Đảng, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên; hướng dẫn để cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

3. Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2007-2012, tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, căn cứ tình hình dự báo trong những năm tới, Đại hội nhất trí thông qua mục tiêu của nhiệm kỳ 2012-2017 là: “Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới”.

Đại hội xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2012 - 2017:

- 80% trở lên phụ nữ được Hội tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; trong đó, 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”.

- Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được Hội giúp đỡ, trong đó ít nhất 400.000 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.000 mái ấm tình thương; vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỷ đồng.

- Hàng năm tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ; đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, trong đó 70% có việc làm sau học nghề.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất được ít nhất 05 chính sách về các lĩnh vực hỗ trợ gia đình, hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù, lao động nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ và cán bộ nữ.

- Hàng năm, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh/thành giám sát được ít nhất 02 chính sách; 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận/huyện, 80% cơ sở Hội giám sát ít nhất 01 chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

- 100% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh đạt chuẩn chức danh theo quy định; 90% trở lên cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

- Tỷ lệ thu hút hội viên đạt ít nhất 75% trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

Đại hội thông qua 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2012-2017:

- Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững.

- Xây dựng được cơ chế qui định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

Đại hội nhất trí thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ:

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức.

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

- Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

- Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Đại hội thông qua 5 giải pháp lớn của nhiệm kỳ 2012-2017:

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, giáo dục, truyền thông.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

- Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức.

- Đầu tư cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và phản biện xã hội phù hợp với yêu cầu - nhiệm vụ của từng cấp Hội.

- Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, vận động nguồn lực.

Đại hội giao Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XI, trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 đã được Đại hội thông qua.

4. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

5. Đại hội quyết định số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XI gồm 169 uỷ viên. Đại hội đã bầu 163 uỷ viên và giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI bầu bổ sung 6 uỷ viên theo cơ cấu khi có đủ điều kiện.

6. Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực thi đua yêu nước, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

BBT

 Lượt xem: 34535 views  

Tài Liệu Luận Văn, Luan Van Giáo Án Điện Tử giá sắt thép xây dựng vinhomes golden river Món ăn ngon Cachlam9.com Hướng dẫn du lịch Urban Jeans Vinhomes Paradise Mễ Trì vinhomes paradise me tri dự án vinhomes liễu giai Tour Du Lịch Nhật Bản chứng chỉ quản lý dự án chứng chỉ an toàn lao động cho thue xe 4 cho Bong da xsmn Bệnh viện thẩm mỹ hàn quốc Thẩm mỹ hàn quốc Phẫu thuật hàm hô giá bao nhiêu Nâng mũi s line Phẫu thuật khuôn mặt Bệnh viện răng hàm mặt Nha khoa Thẩm mỹ viện Niềng răng Implant nha khoa game sieu nhan VietJet Air Nâng mũi s line Nâng mũi Hàn Quốc Nâng mũi bọc sụn


 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 380
Truy cập: 12.723