Hồ sơ điện tử

Văn bản điện tử

Quốc hội phê chuẩn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh