Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân tháng 11 năm 2019 của người đứng đầu cấp uỷ tỉnh Tuyên Quang

14/11/2019 Xem cỡ chữ