Triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
20/11/2019 10:44:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Sở Thông tin và Truyền thông; Các đơn vị sử dụng NSNN cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố; Các Ban quản lý dự án chuyên ngành về triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước.

Từ tháng 11-2018, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang triển khai dịch vụ

công trực tuyến Kho bạc Nhà nước tới tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: Hải Hương

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, các ban Quản lý dự án chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Văn bản số1617/UBND-THCB ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh về việc chuẩn  bị các điều  kiện để tham  gia  dịch vụ công trực tuyến của KBNN và Văn bản số 2924/UBND-THCB ngày 19/9/2017 về việc sử dụng chứng thu số để phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Khẩn trương phối hợp với KBNN Tuyên Quang, làm thủ tục đăng ký và thực hiện các giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, cụ thể: Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, các ban Quản lý dựán chuyên ngành phải hoàn thành xong trước ngày 15/12/2019. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp huyện khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký đảm bảo, đồng thời thực hiện các giao dịch thanh toán qua Dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Trong đó, các đơn vị sử dụng ngân sách thành phố, UBND xã, phường thuộc thành phố hoàn thành đăng ký trước ngày 15/12/2019; các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc huyện hoàn thành đăng ký đảm bảo đạt 70% trước ngày 31/12/2019 và đạt 100% trước ngày 30/4/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Kho bạc nhà nước Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, Ban Quản lý dự án chuyên ngành, UBND các huyện,  thành  phố thực  hiện  các  nội  dung  công  việc có liên quan đến đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của KBNN Tuyên Quang theo chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Kho bạc nhà nước Tuyên Quang chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn các đơn vị sử dụng NSNN, các Ban quản lý dự án chuyên ngành; chỉ đạo KBNN cấp huyện phối hợp, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện, Ban quản lý khu vực trong việc đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn các đơn vị đã đăng ký dịch vụ côngtrực tuyến thực hiện việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực  tuyến; tổng hợp những cơ quan, đơn vị chậm thực hiện, thực hiệ  không nghiêm chỉ đạo tại Văn bản này báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị sử dụng NSNN, các Ban quản lý dự án chuyên ngành, UBND các  huyện, thành phố, KBNN Tuyên Quang nghiêm túc triển khai thực hiện.

PV