Đơn vị hành chính - Dân số - Lao động
24/09/2018 14:27:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Trường Đại học Tân Trào - niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh Thèn Hương

Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính, bao gồm: Thành phố Tuyên Quang (đô thị loại III) và 6 huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình.

Theo Niên giám thống kê năm 2015, dân số Tuyên Quang có 760.289 người, với 198.175 hộ gia đình, mật độ dân số là 130 người/km2. Trong đó, thành phố Tuyên Quang có 94.855 người, huyện Na Hang có 43.964 người, huyện Chiêm Hóa có 129.836 người, huyện Hàm Yên có 115.026 người, huyện Yên Sơn có 165.908 người, huyện Sơn Dương có 179.499 người, huyện Lâm Bình có 31.201 người.

 

Lao động Tuyên Quang làm việc tại Nhà máy May xuất khẩu Seshin VN2. Ảnh Thu Hằng

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Tuyên Quang có 485.504 người, trong đó tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm trong nền kinh tế đã qua đào tạo chiếm 20,4%.

  • Số người online: 423
  • Số lượt truy cập: 7604297
  • Số lượt truy cập tuần: 111670
  • Số lượt truy cập tháng: 483512