Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
31/08/2021 18:46:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch.

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thành phố có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế.


Hội nghị thẩm định được tổ chức tại Hà Nội.

Việc nghiên cứu và xây dựng quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội để củng cố và giữ vững vị trí tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đề xuất xây dựng nội dung tích hợp vào quy hoạch, Tuyên Quang xây dựng 35 nội dung tích hợp, trong đó 28 phương án phát triển các ngành, lĩnh vực và 7 phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, 21/21 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các nội dung lập quy hoạch cơ bản đã bám sát quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, cân nhắc việc phân tách riêng biệt quan điểm phát triển của tỉnh về kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tổ chức, sắp xếp không gian, đồng thời cần bổ sung yêu cầu về xác định ngành quan trọng của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Kế hoạch lập quy hoạch cần quy định chi tiết về từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì thực hiện, tiến độ thực hiện và sản phẩm đầu ra đối với các nhiệm vụ lập quy hoạch được phân công cho cơ quan lập quy hoạch và các cơ quan đề xuất nội dung tích hợp vào quy hoạch để đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và tính khả thi của kế hoạch.

Đại biểu đề nghị tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, rà soát lại các nội dung tích hợp, đảm bảo đầy đủ các nội dung liên quan đến quy hoạch thuộc các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh để thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước; đề xuất phân công cơ quan chủ trì thực hiện đối với từng nội dung tích hợp vào quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo thuyết minh, dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trên cơ sở ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan ngang bộ, chuyên gia, ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định.

Nguồn: sogiaothongvantai.tuyenquang.gov.vn

  • Số người online: 1513
  • Số lượt truy cập: 55922829
Chung nhan Tin Nhiem Mang