• Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa (30/03/2020)

  Di tích lịch sử - văn hóa là sản phẩm vật chất (công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học), nhưng cũng luôn chứa đựng yếu tố phi vật chất (phi vật thể) thể hiện sức sáng tạo, đời sống tinh thần, tâm linh của thế hệ trước lưu truyền cho thế hệ sau. Vậy nên, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa không chỉ nhằm giữ gìn sản phẩm vật chất mà còn góp phần làm cho di sản văn hóa phi vật thể phat huy giá trị trong việc giáo dục, nuôi dưỡng, lưu truyền truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa cho thế hệ sau. Trong bài viết này, chỉ đề cập vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng.

  Xem chi tiết »

 • Di tích lịch sử Tuyên Quang (29/10/2019)

  Tuyên Quang vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Đảng chọn làm Căn cứ cách mạng, lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng tám giành chính quyền về tay nhân dân lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Tuyên Quang một lần nữa được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn là trung tâm đầu não Kháng Chiến.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 1312
 • Số lượt truy cập: 10887814
 • Số lượt truy cập tuần: 60565
 • Số lượt truy cập tháng: 106042