Giới thiệu - Hội đồng nhân dân tỉnh
20/06/2019 08:17:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Tên cơ quan : Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
Địa chỉ : Số 08, đường 17/8 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
Điện thoại : (0273) 824.590  - Fax: (0273) 810.752

Website: http://hdndtuyenquang.gov.vn