• NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2015
  • Lời nói đầu
  • Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
  • Dân số và lao động
  • Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước
  • Đầu tư và xây dựng
  • Doanh nghiệp và cơ sở KT cá thể
  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
  • Công nghiệp
  • Thương mại và du lịch
  • Chỉ số giá
  • Vận tải, Bưu chính viễn thông
  • Giáo dục
  • Y tế, văn hóa và thể thao
  • Mức sống dân cư và an toàn XH
  • Số học sinh phổ thông
 • NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2016
  • Lời nói đầu.
  • Đơn vị, Hành chính, Đất đai và khí hậu.
  • Dân số và lao động.
  • Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước.
  • Đầu tư và xây dựng.
  • Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể.
  • Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.
  • Công nghiệp.
  • Thương mại và Du lịch.
  • Chỉ số giá.
  • Vận tải, Bưu chính và Viễn thông.
  • Giáo dục.
  • Y tế, Văn hóa và Thể thao.
  • Mức sống dân cư và An toàn xã hội
 • NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2017
 • NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2018
  • Lời nói đầu
  • Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
  • Dân số và Lao động
  • Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm
  • Đầu tư và Xây dựng
  • Doanh nghiệp, Hợp tác xã và cơ sở SXKD cá thể
  • Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
  • Công nghiệp
  • Thương mại và Du lịch
  • Chỉ số giá
  • Vận tải, Bưu chính và Viễn thông
  • Giáo dục, Đào tạo và Khoa học, công nghệ
  • Y tế, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội, Tư pháp và Môi trường
Từ khóa tìm kiếm

 • Số người online: 777
 • Số lượt truy cập: 7604835
 • Số lượt truy cập tuần: 112208
 • Số lượt truy cập tháng: 484050