• NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2015
  • Lời nói đầu
  • Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
  • Dân số và lao động
  • Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước
  • Đầu tư và xây dựng
  • Doanh nghiệp và cơ sở KT cá thể
  • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
  • Công nghiệp
  • Thương mại và du lịch
  • Chỉ số giá
  • Vận tải, Bưu chính viễn thông
  • Giáo dục
  • Y tế, văn hóa và thể thao
  • Mức sống dân cư và an toàn XH
  • Số học sinh phổ thông
 • NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2016
  • Lời nói đầu.
  • Đơn vị, Hành chính, Đất đai và khí hậu.
  • Dân số và lao động.
  • Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước.
  • Đầu tư và xây dựng.
  • Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể.
  • Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.
  • Công nghiệp.
  • Thương mại và Du lịch.
  • Chỉ số giá.
  • Vận tải, Bưu chính và Viễn thông.
  • Giáo dục.
  • Y tế, Văn hóa và Thể thao.
  • Mức sống dân cư và An toàn xã hội
 • NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2017
 • NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2018
  • Lời nói đầu
  • Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
  • Dân số và Lao động
Từ khóa tìm kiếm