Chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2019
01/01/2020 11:29:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trongcông tác CCHC năm 2019.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính

tại bộ phận một cửa liên thông huyện Na Hang. Ảnh: Thủy Châu

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại 06 sở, 02 UBND cấp huyện, 03 UBND cấp xã và kết quả tự kiểm tra, đánh giá của các cơ quan, đơn vị cho thấy công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, đạt được những kết quả tích cực, như công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện đúng quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các  cấp hoạt động  hiệu  quả. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh, nhất là việc sử dụng chữ ký số, nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử… Nhiều sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong CCHC đã được thực hiện như triển khai xây dựng Phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; cử công chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đến các thôn hướng dẫn người dân thực hiện quy trình TTHC trực tuyến mức độ 3...Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như việc chỉ đạo thực hiện CCHC chưa sâu sát, kịp thời, báo cáo định kỳ về CCHC của một số cơ quan, đơn vị còn chậm; tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3,4; tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập của các huyện, thành phố còn chậm. Việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 còn hạn chế.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 18/06/2019 về kết luận tại  Hội  nghị sơ kết  công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2018. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của công tác CCHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện TTHC theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/05/2016 của UBND tỉnh, đẩy mạnh cải cách TTHC; kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC; công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;  bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, trình độ; quá trình giải quyết  TTHC cho cá nhân, tổ chức phải đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thành  phần hồ sơ, thời hạn giải quyết; thực hiện nghiêm túc việc thông báo và gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết, trả kết quả TTHC chậm; có biện pháp xử lý  nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả công tác  tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng, năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCHC.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính; nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử văn bản trên môi trường mạng; sử dụng hòm thư công vụ trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4. Có hình thức phù hợp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở các lĩnh vực có nhiều giao dịch phát sinh ở cấp xã như: Các thủ tục thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp, hộ tịch, chứng thực.. Thực hiện có hiệu quả và nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với đơn vị thực hiện thí điểm chuyển trụ sở của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện sang trụ sở Bưu điện huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện với UBND tỉnh, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện, thành phố. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác CCHC và tiến độ giải quyết TTHC theo quy định. Căn cứ kết quả đánh giá, công bố chỉ số CCHC hằng năm của Bộ Nội vụ đối với tỉnh, quyết định của UBND tỉnh công bố chỉ số CCHC hằng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần thực hiện chưa tốt hoặc còn hạn chế để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh; đồng thời có giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, chỉ số CCHC của tỉnh và của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2019,gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung. Các Sở: Nội  vụ, Tư pháp,Tài chính, Khoa học và  Công  nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra lĩnh vực CCHC đã được UBND tỉnh giao thực hiện.

PV

 

  • Số người online: 872
  • Số lượt truy cập: 7605268
  • Số lượt truy cập tuần: 112641
  • Số lượt truy cập tháng: 484483