Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10/01/2020 15:30:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện văn bản số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý, thực hiện tốt các nội dung sau

Ảnh minh họa.

Gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

Thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống theo hướng dẫn của Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông cho các hệ thống thông tin.

Không gửi văn bản giấy đối với các văn bản đã gửi điện tử có ký số theo quy định.

100% văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản nội tỉnh phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đầy đủ nội dung đính kèm; tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định; gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai cấp phát đầy đủ chứng thư số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019; thường xuyên giám sát, kiểm tra đánh giá an toàn thông tin hệ thống Trục liên thông văn bản nội tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các Hệ thống thông tin của các cơ quan đơn vị.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

PV

  • Số người online: 442
  • Số lượt truy cập: 1734841
  • Số lượt truy cập tuần: 14781
  • Số lượt truy cập tháng: 31753