Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020
03/02/2020 15:50:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa liên thông huyện Na Hang. Ảnh: Thủy Châu

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; duy trì, cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh trong việc tuyên truyền kịp thời về nhiệm vụ trọng tâm, kết quả thực hiện cải cách hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Tăng cường sự hiểu biết, tham gia góp  ý của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công được cơ quan hành chính nhà nước cung cấp; khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền bao gồm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở từng cấp, từng lĩnh vực, lấy lợi ích, sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính; Tuyên  truyền,  phổ biến  các  nội dung Chương trình tổng  thể cải  cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền việc đổi  mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản  quy phạm pháp  luật, triển  khai thực hiện kịp  thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công dân, tổ chức và doanh nghiệp; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật mới ban hành; triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tuyên truyền việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các thủtục hành chính. Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải  quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chếmột cửa liên thông, một cửa điện tửgiữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp huyện với cấp xã...

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ thông tin kịp thời kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, giới thiệu các điển hình tốt vềcải cách hành chính cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn sử dụng Phần mềm khảo sát sự hài lòng và triển khai chấm điểm trên Phần mềm chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan,đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Văn phòng UBND tỉnh cung cấp thông tin về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thực hiện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc,  kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị.

 Sở Tư pháp lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông thực  hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn các cơ quan báo, đài và hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên đề cải cách hành chính và chuyên mục cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Báo Tuyên  Quang chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổchức thực hiện có hiệu quảcông tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại địa phương. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

PV

 

 

 

  • Số người online: 314
  • Số lượt truy cập: 2437105
  • Số lượt truy cập tuần: 73813
  • Số lượt truy cập tháng: 372201